Shuten Douji Mythical Japan Teki: Shuten Douji

Content: 1 model 1 parts.